Ιστορικές σελίδες PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Σάββατο, 30 Ιανουάριος 2010 04:50
Ευρετήριο Άρθρου
Ιστορικές σελίδες
Σελ 2
Σελ 3
Σελ 4
Σελ 5
Σελ 6
Σελ 7
Όλες οι Σελίδες
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

    Η Γεωγραφική του θέση και η  μοίρα το έφερε έτσι, ώστε το χωριό μας (Σκαμνός), να βρίσκεται κοντά σε περιοχές που διαδραματίσθηκαν ιστορικά γεγονότα από την Αρχαιότητα έως και τα έτη 1949 - 50.

Κατ αρχήν στην περιοχή μας υπάρχουν υπολείμματα της Ανόπαιας οδού ή το μονοπάτι του Εφιάλτη όπως είναι πιο γνωστό. Ο Εφιάλτης του Ευρήδημου από την Αντίκυρα της Μαλίδας, οδήγησε τους Πέρσες στα νώτα των Ελλήνων κατά την μάχη των Θερμοπυλών τον Αύγουστο του 480 μ.Χ .
Στην παρακάτω διεύθυνση υπάρχει βίντεο που αναφέρεται σε αυτή την ιστορική μάχη.   http://www.rodostube.gr
   
ΑΣΩΠΟΣ

Από το εξαιρετικό βιβλίο του μεγάλου εκπαιδευτικού Ιωάννη Γ. Βορτσέλα  «ΦΘΙΩΤΙΣ» εκδοθέν το 1907  στην σελίδα 23 παράγραφος γ΄) διαβάζουμε:
Ασωπός (Καρβουναριά). Το όρος το περικυκλούν την Τραχινίαν χώραν έχει διασφάγα προς το νότιον της Τραχίνος˙ δια  της διασφάγος δε ταύτης, εξ ής και το όνομα του ποταμού τούτου αναγνωρίζεται, ρέων ο Ασωπός, δεχόμενος δε και τα ύδατα του ποταμού Φοίνικος εξέβαλλεν επι των Περσικών εις την θάλασσαν παρά την κώμην Ανθήλην. Ο Στράβων (Θ, 428) λέγει˙ «προς δε μεσημβρίαν της Τραχίνος, φησίν ο Ηρόδοτος (VII 199. 200), είναι βαθείαν διασφάγα, δι ης Ασωπός εις την θάλασσαν εκπίπτει την εντός Πυλών παραλαβών και τον Φοίνικα εκ της μεσημβρίας συμβάλλοντα αυτώ, ομώνυμον τω ηρωι, ού και τάφος πλησίον δείκνυται˙ στάδιοι δ΄ εισίν επι Θερμοπύλας από του ασωπού πεντεκαίδεκα»˙ ήτοι περί τα 2,500 μέτρα. Την σήμερον ο Ασωπός από νότου προς βορράν ρέων προσεγγίζει εις το χωρίον Μοσχοχώριον, είτα καμπτόμενος προς ανατολάς εκβάλλει εις τον Σπερχειόν βορειοδυτικώς της λιθίνης γέφυρας του Σπερχειού (Αλαμάνας). Η διασφάξ, δι ής ρέει ο Ασωπός σχηματίζει μεταξύ των χωρίων Ελευθεροχωρίου και Δελφίνου παμμεγίστην τινά εκ των βράχων πύλην, ήτις σήμερον φέρει το όνομα Σιδηρόπορτα (Χρονικόν Μωρέως στίχ. 2304 Λόλλιγγ Γεωγρ. της αρχαίας Ελλάδος δημοσιευθείσα τω 1889 εν τω Handbuch der Klass Altertumw wiss. του I. Von Muller) εκ ταύτης της Πύλης θεωρείται αρχομένη και η διάσημος Ανόπαια˙ ο Ασωπός θεωρείται ο χωρίζων το όρος Καλλίδρομον από της Οίτης.
Σημείωση:  Ανάμεσα στα όρη Καλλίδρομος και Οίτη βρίσκεται το όμορφο χωριό μας στο οποίο κάθε Σεπτέμβρη διεξάγεται το Πανελλήνιο Πέρασμα του Φαραγγιού του Ασωπού του οποίου μέρος της διαδρομής λέγεται ότι είναι η Ανόπαια οδός.

Ανόπαια οδός
Από το ομώνυμο βιβλίο στην σελίδα 17 διαβάζουμε:
Ανωτέρω είπομεν ότι κατά Λίβιον και Στράβωνα δυο πλησίον κορυφαί, κείμεναι μεταξύ Τραχίνος ή Ηρακλείας και των Θερμοπυλών ωνομάζοντο η μεν Τειχιούς η δε Ροδουντία ˙αλλά πλήν τούτων και η οροσειρά η συνδέουσα το Καλλίδρομον προς την κυρίως Οίτην είχεν ίδιον όνομα. Η ράχις αύτη ωνομάζετο Ανόπαια, και η δι΄ αυτής διερχομένη ατραπός το αυτό όνομα έφερεν: « έχει δε ώδε η ατραπός αύτη άρχεται μεν από του Ασωπού ποταμού του δια της διασφάγος ρέοντος˙ όνομα δε τω ούρει τούτω και τη ατραπώ ταυτό κέεται Ανόπαια˙ τείνει δε η Ανόπαια αύτη ράχιν του όρεος, λήγει δε κατά τε Αλπηνόν πόλιν, πρώτην εούσαν των Λοκρίδων προς των Μαλιέων, κατά Μελάμπυγόν τε καλούμενον λίθον και κατά Κεκρώπων έδρας, τη και το στενότατόν εστι» (Ηροδ. VII, 217). Η ατραπός αύτη παρά τω Αππιανώ (εν Συρ κεφ. 18) καλείται δια κυρίου ονόματος η Ατραπός.
Ο Λήκιος (in North Greck 1I sel. 53 kai ej;hw), λέγει ότι έμαθε παρά τινος πεζοπόρου, καλώς γνωρίζοντος την χώραν, ότι υπάρχει οδός ουχί πλέον των δύο ωρών κατά μήκος της υπερκειμένης του όρους χώρας εκ της Δρακοσπηληάς άγουσα εις Ποντουνίτσαν και ότι αύτη τώρα λέγεται Μονοπάτι και εικάζει ότι δια της οδού ταύτης ο Υδάρνης, οδηγούμενος υπο του Εφιάλτου, διήλθε το όρος, αρξάμενος δηλ. της πορείας από του Ασωπού (Καρβουναριάς) ανήλθεν εις το όρος, διέβη άνωθεν της Δαμάστας και πλησίον της Δρακοσπηλιάς, οπόθεν κατήλθεν εις την πεδιάδα. Ο δε Clarcke Travels 1I, 3, page 250) βεβαιοί ότι οι εγχώριοι δια ταύτης της οδού σήμερον πορεύονται εις ΄Αμφισσαν. Ο δε φιλέλλην στρατηγός Γόρδων διαφωνών προς τον Λήκιον παραδέχεται άλλην οδόν (Αφήγησις δυο επισκέψεων εις την Ανόπαιαν ήτοι εις τα υπεράνω των Θερμοπυλών υψώματα. Αγγλιστί εν Αθήναις 1838). Εν γένει το όρος Καλλίδρομον φαίνεται καλώς εκ του χωρίου Φραντσή, ορώμενον εκ πλαγίου (en profil) και παρέχει τελείαν ιδέαν της Ατραπού, ην ηκολούθησαν οι υπό τον Υδάρνην Πέρσαι, αφού έφθασαν εις το πλησίον της Δρακοσπηληάς μέρος. Διότι το διαβατόν τούτο έδαφος, όπερ συγκριτικώς δύναται να κληθή οροπέδιον, καταλαμβάνει ολόκληρον την όψιν του όρους μεταξύ της κορυφής και των κρημνών των υπερκείμενων των Θερμοπυλών, πέραν δε της υψηλής ταύτης χώρας φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια εις το να κατέλθη τις εις την Νίκαιαν και τους Αλπηνούς.
Κατά το 540 μ.Χ η Ανόπαια απέκτησεν υψηλά τείχη τη φροντίδι του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού. Αι κατά το 1897 μ.Χ γενόμεναι προς άμυναν εργασίαι του Ελληνικού στρατού, πλησίον της πηγής Χαλκωμάτας, κείμενης επι της οδού της αγούσης από Λαμίας εις Αμφισσαν, παρήγαγον αρχαιολογικήν τινα ανακάλυψιν, ανευρέθησαν δηλονότι ερείπια πύργου, όστις, ως φαίνεται, εχρησίμευεν ως σκοπιά μιάς των ατραπών του Καλλιδρόμου, ίσως της περιφήμου Ανοπαίας˙ ο πύργος έκειτο επι μικρού στρογγύλου λόφου, ικανώς αποτόμου, κειμένου κατωτέρω της πηγής και προς αριστερά της οδού περί το 15 χιλιόμετρον.
Το ίδιο μονοπάτι χρησιμοποίησαν το 278 π.Χ οι Γαλάτες στην Επιδρομή τους στην Ελλάδα προκειμένου να κάμψουν τις συγκεντρωμένες Ελληνικές δυνάμεις στα στενά των Θερμοπυλών. Στην παρακάτω διεύθυνση μπορούμε να διαβάσουμε για την εκστρατεία των Γαλατών και την μάχη που διεξήχθη.
http://www.scribd.com/doc/2677946/

Έντεκα χιλιόμετρα από το χωριό μας βρίσκεται η κωμόπολη Γραβιά. Στο περίφημο χάνι της ταμπουρωμένα 300 παλληκάρια υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο τον Μάη του 1821 αντιμετώπισαν υπέρτερες δυνάμεις Τουρκικών στρατευμάτων υπό τον Ομέρ Βρυώνη.
http://img.pathfinder.gr

Άνωθεν του χωριού μας  κοντά στις κορυφές του όρους Καλλίδρομο, δεσπόζει  το μικρό οροπέδιο της Νεβρόπολης γνωστό και ως λίμνη της Νεβρόπολης , στην οποία τον Απρίλη του 1822 ο Στρατηγός Μακρυγιάννης έδωσε σκληρή μάχη με τους Τούρκους.
http://www.gaiaelliniki.gr/


Για τρίτη φορά στην ιστορία χρησιμοποιείται το ίδιο μονοπάτι ,τον Απρίλη του 1941 από Γερμανικές δυνάμεις προκειμένου να αποκόψουν δυνάμεις Νεοζηλανδών στρατιωτών που φυλλάσουν τα πασίγνωστα πια στενά των Θερμοπυλών.
http://el.wikipedia.org/wiki/