Ευρετήριο Άρθρου
Ιστορία του Σκαμνού
Σελ. 2
Όλες οι Σελίδες
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΜΝΟΥ

Από το εξαιρετικό βιβλίο του μεγάλου εκπαιδευτικού Ιωάννη Γ. Βορτσέλα  «ΦΘΙΩΤΙΣ» εκδοθέν το 1907  στην σελίδα 282, αναγράφονται τα παρακάτω που δείχνουν ότι το χωριό μας υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Μεταφέρουμε ένα μικρό απόσπασμα εκ του βιβλίου.
Κατά Φεβρουάριον του 1208 ο πάπας Ιννοκέντιος απέλυσε σιγίλλον αποστολικόν, κατευθυνόμενον προς Βεράρδον τον αρχιεπίσκοπον Αθηνών και τους διαδόχους αυτού, δι΄ ου εξησφάλιζε τη επισκοπή Αθηνών « πάντα τα οποθενδήποτε δικαίως και κανονικώς προσελθόντα κτήματα εν τω παρόντι…..και τα προσατηθησόμενα εν τω μέλλοντι». Τότε προς τοις άλλοις ως κτήμα προς συντήρησιν της λατινικής αρχιεπισκοπής  Αθηνών ωρίσθη υπό του πάπα Ιννοκεντίου και το μέχρι τούδε διατηρούν το όνομα χωρίον Προκοβενίκος του δήμου Ηρακλεωτών της Φθιώτιδος.
Στην σελίδα  461 του αυτού βιβλίου, υπάρχει πίνακας του συγγραφέως με τίτλο Χωρία του Δήμου Ηρακλεωτών και αναφέρει με την σειρά τα χωριά που περιλαμβάνει ο Δήμος αυτός. Στο Νο 19 της σειράς των χωριών διαβάζουμε:
19. Προκοβενίκος:  Διεύθυνσις από Λαμίας Ν, Απόστασις εις ώρας 6, από Αλεποσπήτων Διεύθυνσις Ν, απόστασις εις ώρας 5, Πληθυσμός κατά την απογραφήν του 1686 άτομα 146, κατά την απογραφήν του 1810 άτομα 100.
Στις σελίδες 460, 461 & 462 του ομώνυμου βιβλίου διαβάζουμε ότι το χωριό μας υπάγονταν πρώτα στο Δήμο Οιταίων και μετεφέρθει στο Δήμο Ηρακλεωτών. Μεταφέρουμε απόσπασμα του βιβλίου:
Ο Δήμος Οιταίων περιελάμβανε τα χωρία Δαμάστα, Δρακοσπηληά, Μουσταφάμπεη, Μοσχοχώρι, Ελευθεροχώρι και Προκοβενίκον, είχε δε πρωτεύουσαν το Μοσχοχώριον.
Ο δε των Ροδουντίων τα χωρία Παύλιανη, Γαρδικάκη, Κουμαρίτσι και Σκληθράκι και είχε πρωτεύουσαν την Παύλιανην.
Ο δε Δρυόπων τα χωρία Κομποτάκι (ως αναγράφεται εν τω του 1837 Πίνακι των δήμων του Κράτους), Αλπόσπητα, Βαρδάταις, Δύο-Βουνά, Δέλφινον, Κωσταλέξη και Φραντζή, είχε δε πρωτεύουσαν το Κομποτάκι, ήτοι της Κομποτάδες. Ο Δήμος έλαβε το όνομα εκ της ενδόξου εν τη αρχαιότητι πόλεως Ηρακλείας, ης τα ερείπια σώζονται παρά το χωρίον Μουσταφάμπεη, αλλ΄ ορθότερον ηδύνατο να ονομασθή δήμος Οιταίων.
Το Βασιλικόν Διάταγμα περί ενώσεως των δήμων Οιταίων, Ροδουντίων και Δρυόπων εις ένα δήμον, όστις μετωνομάσθη «δήμος Ηρακλεωτών» δεν εύρον δημοσιευμένον εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.
Ο Δήμος (Ηρακλεωτών) υπάγεται εις το Ειρηνοδικείον Λαμίας. Εδρα δ΄ αυτού είναι από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου τα Αλπόσπητα, από 1 δε Μαϊου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου το Μοσχοχώριον.

Η μοίρα το έφερε έτσι, ώστε το χωριό να βρίσκεται κοντά σε περιοχές που διαδραματίσθηκαν ιστορικά γεγονότα από την Αρχαιότητα έως και σήμερα. (Ανοπαία οδός ή μονοπάτι του Εφιάλτη, πέρασμα των Γαλατών κατά την επίθεσή τους στην Ελλάδα από το ίδιο μονοπάτι, η μάχη της Νευρόπολης, της Πέτρας Σκαμνού, Χάνι της Γραβιάς, πέρασμα Γερμανικών δυνάμεων από το μονοπάτι του Εφιάλτη κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Ανατίναξη γέφυρας Ασωπού κ.α).
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζουμε μια σύντομη ιστορία του οικισμού, γραμμένη από τον διατελέσαντα δάσκαλο του χωριού κατά το σχολικό έτος 1962-1963 Γεωργίου Κοτσίλη. Τίτλος της, « Εργασία Γεωργίου Κοτσίλη, Διευθυντού του σχολείου, Σχολικόν έτος 1962 – 1963, και από κάτω υπάρχει η υπογραφή του. Στο κείμενο διατηρούμε την διατύπωση και την ορθογραφία του δασκάλου.
 Σημείωση: Το φωτοαντίγραφο της εργασίας του Γεωργίου Κοτσίλη είναι ευγενική παραχώρηση από τον συγχωριανό μας Περικλή Αστρακά του Λουκά, Δικηγόρο.